Per què MusicAppS?

L'ús dels dispositius mòbils s'ha generalitzat entre els estudiants i s'està impostant d'una manera progressiva la presència de les tauletes. Davant la utilització, sovint incorrecta, dels telèfons mòbils, els centres educatius han començat a regularitzar-ne el seu ús i han començat a prohibir-lo.

Tot i això no podem deixar de banda el potencial educatiu que aquests dispositius tenen. Dia a dia van sortint aplicacions que ens fan adonar que el mòbil serveix per alguna cosa més que per enviar whatsapps amb els amics i que amb les tauletes s'hi pot fer alguna cosa més que jugar al Candy Crash.

És en aquest moment quan em faig la pregunta: per què no aprofitem les possibilitats educatives de tots aquests dispositus mòbils?

Tot i que,  com es pot veure pel nombre d'entrades, de moment el sistema operatiu que més aplicacions ofereix és el d'Apple, des del primer dia l'objectiu ha estat integrar tots els sistemes siguin Android o Windows. És per això que en molts casos utilitzem el dispositu mòbil com a primer pas per treballar imatges o enregistrar el so i posteriorment passem a les aplicacions online per acabar d'editar el treball. No hem d'oblidar que el nostre objectiu primordial és treballar el currículum de música i que la imatge, però sobretot el so, és el nostre mitja d'expressió.

En aquest bloc hi col·laboren:

1- alumnes de 2nESO que en el seu currículum tenen temes com l'estudi del so i la contaminació acústica; de la veu: funcionament, classificació i agrupaments vocals; dels instruments: funcionament, classificació i agrupaments instrumentals.
2- alumnes de 3rESO amb els qui treballem temes d'història de la música
3- alumnes de 4tESO amb un currículum centrat en la història de la música culta i popular a partir del segle XIX.

Podeu veure com ens organitzem i qui publica a: Ens presentem al Concurs!

Objectius

1- Treballar les competències de l'àrea de música en la secundària obligatòria.
2- Participar en la creació col·laborativa d'un bloc. 
3- Promoure l'ús efectiu dels dispositius mòbils.
4- Millorar l'expressió escrita i oral de l'alumnat
4- Fomentar la participació i interacció del conjunt de l'alumnat mitjançant els comentaris.
5- Valorar la creativitat i l'originalitat.

Competències bàsiques de l'àrea de música en l'educació secundària obligatòria.

Competència 1: Utilitzar la veu, els instruments i el cos per expressar-se musicalment de forma creativa i personal

Competència 3: Conèixer l'entorn musical i cultural propi.

Competència 7: Cercar i comprendre informació procedent de diferents fonts i suports per a enriquir els coneixements musicals propis, fent-ne una lectura rigorosa i reflexiva.

Competència 8: Fer us de la tecnologia per a enriquir la percepció, l'expressió i la creació musicals, amb autonomia i esperit crític. 

Competència 9: Comunicar coneixements i opinions musicals de forma oral i escrita, amb rigor i claredat, respecant les persones i els valors democràtics

Competència 10: Valorar l'escolta, la pràctica i la creació musical com a font de gaudi, d'enriquiment personal i de coneixement d'un mateix i del món.


Competències bàsiques en l'àmbit digital en l'educació secundària obligatòria.

D'acord amb el nou desplegament de les competències bàsiques en l'àmbit digital proposat pel Departament d'Ensenyament a l'etapa de secundària obligatòria, els nostres objectius es basen en:

Competència 2. Utilitzar les aplicacions d'edició de textos i presentacions multimèdia per a la producció de documents digitals.

Competència 3. Utilitzar les aplicacions d'edició d'imatge i so per a la producció de documents digitals.

Competència 4. Cercar, contrastar i seleccionar informació digital adient per al treball a realitzar.

Competència 5. Construir  nou coneixement personal mitjançant estratègies de tractament de la informació amb el suport d'aplicacions digitals.

Competència 7. Participar en entorns de comunicació interpersonal i publicacions virtuals per compartir informació.

Competència 8. Realitzar activitats en grup tot utilitzant eines i entorns virtuals de treball col·laboratiu. Dimensió ciutadana, hàbits, civisme i identitat digital

Competència 11. Actuar de forma crítica i responsable en l'ús de les TIC. 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada